website statistics
หุ่นยนต์ Robopin ของ Fujitsu ปัญญาประดิษฐ์ (การแสดงออกทางอารมณ์) | Tech dee
  • หุ่นยนต์ Robopin ของ Fujitsu ปัญญาประดิษฐ์ (การแสดงออกทางอารมณ์)
  • หุ่นยนต์ Robopin ของ Fujitsu ปัญญาประดิษฐ์ (การแสดงออกทางอารมณ์)
  • หุ่นยนต์ Robopin ของ Fujitsu ปัญญาประดิษฐ์ (การแสดงออกทางอารมณ์)

หุ่นยนต์ Robopin ของ Fujitsu ปัญญาประดิษฐ์ (การแสดงออกทางอารมณ์)

หุ่นยนต์เริ่มช่วยเราในชีวิตประจำวันทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเราสนุก และสะดวกมากขึ้นตัวอย่างเช่นใช้หุ่นยนต์ให้บริการในกิจกรรมเชิงพาณิชย์เช่น ในโรงพยาบาลหุ่นยนต์ใช้ท่าทางและเสียงมานำทางสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาใน เครื่องรับโดยอัตโนมัติในกรณีนี้หุ่นยนต์จำเป็นต้องมีทักษะในการสื่อสารโดย เฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการแสดงอารมณ์  การพยักหน้าและการแสดงออกทางสีหน้าทำให้รู้สึกปลอดภัย การ ติดต่อสื่อสารมีรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่นการสื่อสารทางวาจาโดยใช้รูปแบบข้อความอักษรและการสื่อสารอวัจนภาษาเช่น ท่ามือภาษากายเสียงและการแสดงออกทางสีหน้าเป็นต้น

ยินดีต้อนรับขอโทษว้าว