website statistics
เอเซอร์ผู้นำนวัตกรรมไอที คว้ารางวัล 'The Most Powerful Brand 2018' เป็นครั้งที่ 4 | Tech dee
 • เอเซอร์ผู้นำนวัตกรรมไอที คว้ารางวัล ‘The Most Powerful Brand 2018’ เป็นครั้งที่ 4
 • เอเซอร์ผู้นำนวัตกรรมไอที คว้ารางวัล ‘The Most Powerful Brand 2018’ เป็นครั้งที่ 4
 • เอเซอร์ผู้นำนวัตกรรมไอที คว้ารางวัล ‘The Most Powerful Brand 2018’ เป็นครั้งที่ 4
 • เอเซอร์ผู้นำนวัตกรรมไอที คว้ารางวัล ‘The Most Powerful Brand 2018’ เป็นครั้งที่ 4
 • เอเซอร์ผู้นำนวัตกรรมไอที คว้ารางวัล ‘The Most Powerful Brand 2018’ เป็นครั้งที่ 4
 • เอเซอร์ผู้นำนวัตกรรมไอที คว้ารางวัล ‘The Most Powerful Brand 2018’ เป็นครั้งที่ 4
 • เอเซอร์ผู้นำนวัตกรรมไอที คว้ารางวัล ‘The Most Powerful Brand 2018’ เป็นครั้งที่ 4
 • เอเซอร์ผู้นำนวัตกรรมไอที คว้ารางวัล ‘The Most Powerful Brand 2018’ เป็นครั้งที่ 4
 • เอเซอร์ผู้นำนวัตกรรมไอที คว้ารางวัล ‘The Most Powerful Brand 2018’ เป็นครั้งที่ 4
 • เอเซอร์ผู้นำนวัตกรรมไอที คว้ารางวัล ‘The Most Powerful Brand 2018’ เป็นครั้งที่ 4
 • เอเซอร์ผู้นำนวัตกรรมไอที คว้ารางวัล ‘The Most Powerful Brand 2018’ เป็นครั้งที่ 4
 • เอเซอร์ผู้นำนวัตกรรมไอที คว้ารางวัล ‘The Most Powerful Brand 2018’ เป็นครั้งที่ 4

เอเซอร์ผู้นำนวัตกรรมไอที คว้ารางวัล ‘The Most Powerful Brand 2018’ เป็นครั้งที่ 4

เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ ประเทศไทย รับรางวัล “The Most Powerful Brands of Thailand 2018” แบรนด์ที่แข็งแกร่งและทรงพลังที่สุดใน กลุ่มคอมพิวเตอร์ เป็นรางวัลเกิดจากการจัดทำโครงการวิจัยโดยภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย โดยวัดผลสำรวจจากผู้บริโภคทั่วประเทศรวม 12,400 ตัวอย่างทั่วประเทศ มุ่งเน้นให้เห็นถึงการสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งและทรงพลังด้วย การนำปัจจัยที่เป็นกุญแจของการสร้างแบรนด์ 3 ด้านหลักได้แก่ การมุ่งเน้นลูกค้า ขีดความสามารถขององค์กร และการสร้างคุณค่าร่วม โดยมีนิธิพัทธ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ผู้อำนายการฝ่ายการตลาด บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล จากศาตราจารย์ ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ ณ อาหารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ARR_0941_REARR_0999_REARR_0858(1)