website statistics
สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ "เปิดตัวโครงการพัฒนาธุรกิจการถ่ายภาพ" | Tech dee
  • สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ  “เปิดตัวโครงการพัฒนาธุรกิจการถ่ายภาพ”
  • สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ  “เปิดตัวโครงการพัฒนาธุรกิจการถ่ายภาพ”
  • สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ  “เปิดตัวโครงการพัฒนาธุรกิจการถ่ายภาพ”
  • สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ  “เปิดตัวโครงการพัฒนาธุรกิจการถ่ายภาพ”
  • สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ  “เปิดตัวโครงการพัฒนาธุรกิจการถ่ายภาพ”

สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ “เปิดตัวโครงการพัฒนาธุรกิจการถ่ายภาพ”

สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ  “เปิดตัวโครงการพัฒนาธุรกิจการถ่ายภาพ”

unnamed (1)

         โครงการพัฒนาธุรกิจการถ่ายภาพตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ สมัยที่ 25  เป็นโครงการที่สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ   ร่วมมือกับวิทยาลัยเพาะช่าง   วิทยาลัยเพาะช่าง   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  เพื่อส่งเสริมความรู้ทางวิชาชีพทางด้านการถ่ายภาพ  สนับสนุนให้สมาชิกเกิดรายได้  เป็นการอบรมความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพ  และ SOFTWARE   แต่งภาพเชิงปฏิบัติ    โดยเน้นการนำไปใช้งานได้จริงในธุรกิจ   ระยะเวลาการจัดโครงการ  1 ปี  ทั่วประเทศ  ทุกภูมิภาค    โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิการถ่ายภาพและอาจารย์เพาะช่าง    ซึ่งได้รับความสนใจจากสมาชิกจำนวนมาก   เนื่องจากเป็นกิจกรรม  WORKSHOPS    จึงได้รับจำนวนจำกัด  เพียง 30 ท่านเท่านั้น  โดยคุณบุษราภรณ์            พรไพศาลศักดิ์  นายกสมาคม พร้อมคณะกรรมการถ่ายภาพร่วมกับสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  เมื่อวันศุกร์ที่ 29  กรกฎาคม  2559   ณ  วิทยาลัยเพาะช่าง   วิทยาลัยเพาะช่าง   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

unnamed (2) unnamed (3) unnamed (4) unnamed