website statistics
Dell Rugged: แกร่งสุดขั้ว ทนทุกสภาวะ | Tech dee
  • Dell Rugged: แกร่งสุดขั้ว ทนทุกสภาวะ
  • Dell Rugged: แกร่งสุดขั้ว ทนทุกสภาวะ
  • Dell Rugged: แกร่งสุดขั้ว ทนทุกสภาวะ
  • Dell Rugged: แกร่งสุดขั้ว ทนทุกสภาวะ

Dell Rugged: แกร่งสุดขั้ว ทนทุกสภาวะ

งานหลายๆ อย่างที่ยากลำบากที่สุดในโลกต้องการการฝึกฝนที่หนักหน่วงอย่างที่สุดเพื่อ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งรูปแบบของการฝึกฝนและทดสอบที่หนักหน่วงได้ถูกนำมาใช้เช่นเดียวกันใน เครื่อง โน้ตบุ๊ค Rugged เน็กซ์เจนของเดลล์ โดยระบบแต่ละระบบจะถูกทดสอบซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อให้สามารถผ่านมาตรฐานทุกรูป แบบและเพื่อสร้างระดับมาตรฐาน “ความแข็งแกร่งทนทาน” ที่สูงยิ่งขึ้นไปพร้อมกัน จากโรงงานต่างๆ ไปจนถึงการใช้งานในแวร์เฮาส์ แท่นขุดเจาะน้ำมันนอกชายฝั่ง ผู้ใช้งานต้องการระบบที่น่าเชื่อถือ การเชื่อมต่อ และประสิทธิภาพในการทำงาน

02 Rugged 7424 HINGE TEST03 Rugged 7424 THERMAL FREEZER TEST05 Rugged 5420 in the rain09 Mike Libecki Climbing